Avea mesaj ile sorgulama


Arama ile Avea fatura sorgulama

Prime Ekstra 15GB Tarifesi. Prime Ekstra 20GB Tarifesi. Destek Prime 10GB Tarifesi. Destek Prime 15GB Tarifesi. Ücretsiz Kurulum. Prime Avrupa Uçak Bileti Ayrıcalığı.

Türk Telekom Prime'a Özel İndirim Enterprise'da sizi bekliyor!

Otopark Ayrıcalığı. Biletix Ayrıcalığı. Prime Bi Taksi Ayrıcalığı. Özel Hizmet Ekibi Ayrıcalığı. Türk Telekom Prime'lı olarak birçok avantajdan yararlanın. Sinema Dolu Hayatınızın Bir Parçası: Spor. Bu pazartesiden itibaren hayatınıza yeni bir şey giriyor: Spor. Size en uygun Türk Telekom Prime tarifesiyle hayatı kat kat yaşayın.

Alıcılar tarafından satışa sunulacak veya temin edilecek ürün ve hizmetlerin Gönderen tarafından elektronik haberleşme cihazı veya başka bir yöntem aracılığıyla Ödeme Emri verilerek satın alınması için Gönderene Temsilcileri aracılığıyla Türk Telekom Ödeme Hizmetleri tarafından Ödeme Hizmetleri sağlanacaktır. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Alıcı veya Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına yalnızca Gönderenden tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat hükümleri doğrultusunda Gönderene iade edilmeyen tutarların aktarılmasından sorumludur. Gönderen, Alıcı veya Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının kendisinden tahsil edilmeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

Kontörlü telefonlarda dakika,sms ve internet sorgulama

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin yükümlülüğü, kendisine Temsilcileri üzerinden aktarılan meblağların ilgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde Alıcıya veya Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılmasından ibaret olup, ilgili ürün ya da hizmetin satın alınmasına, teslim edilmesine, ürün ve hizmetlerdeki muhtemel ayıplara, caymaya ve sair hususlara ilişkin Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin ya da Temsilcilerinin herhangi bir yükümlülük ya da sorumlulukları bulunmamaktadır. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Ödeme Aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda veya her türlü Fraud halinde Ödeme Aracını kullanıma kapatabilir ve yürürlükteki mevzuatta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında bu durumu Gönderene bildirir.


  • kontrol pc via android!
  • iphone 7 Plus yazılım geri yükleme.
  • Hattımda Ne Kadar Lira Kaldı??
  • arama kaydedici apk.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin bu durumda herhangi bir ihbar süresi vermeksizin Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı saklıdır. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Gönderenin işbu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesinin sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuata aykırılık oluşturması ve diğer haklı sebeplerin varlığı halinde Ödeme Emrini reddetme hakkına sahip olup, red gerekçesini Gönderene bildirir.

Reddin haklı sebebe dayanması halinde Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin Gönderene yapacağı bildirim için ücret talep etme hakkı saklıdır.

İşbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetler ile ilgili İlgili Mevzuat kapsamında Türk Telekom Ödeme Hizmetleri veya Temsilciler tarafından yapılacak, ödeme işlemine özgü referans bilgisi, Alıcıya ilişkin bilgi, Gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, ödeme işlemi için Gönderen tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı, ödeme emrinin alındığı veya Gönderenin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi vesair tüm bildirimler SMS, Uygulama Arayüzleri, USSD, WAP, IVR aracılığıyla veya Gönderenin faturasında aylık olarak paylaşılacaktır.

Gönderenin ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu maddede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin Gönderenden ek ücret talep etme hakkı saklıdır. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri tarafından sunulan Ödeme Hizmetlerinin kullanılabileceği mecralar ve Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetleri belirleme yetkisi münhasıran Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'ne aittir.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri bu mecraları ve temin edilecek mal veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilir. İşbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat uyarınca Uzaktan İletişim Aracı ve sair yöntemlerle Gönderene yapılacak tüm bildirimlerin ispatında Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ve Temsilcilerin işlem kayıtları esas alınacak, uyuşmazlık halinde delil olarak kabul edilecektir.

Ödeme İşleminin yabancı para birimi ile gerçekleştirilmesi durumunda TCMB efektif döviz kuru referans döviz kuru olarak kabul edilecek, referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve tarafların işbu Sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine doğrudan engel nitelikteki olayların Mücbir Sebepler meydana gelmesi halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ve Temsilcilerin hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilecektir.

Taraflar, BDDK ve BTK başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbu Sözleşmeye müdahalede bulunması veya işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girecek düzenlemeler nedeniyle Sözleşmedeki hükümlerin değişmesi veya kaldırılması zorunluluğunun doğması halinde, söz konusu değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

Breadcrumbs for the current page

Söz konusu düzenlemeler nedeniyle Sözleşmenin ifasının kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi veya Sözleşmenin mali dengesinin orantısız bir şekilde değişmesi sonucunun ortaya çıkması halinde, bu durum Mücbir Sebep kabul edilecektir. Veri Kullanımına ilişkin Düzenlemeler: 6. Ad-soyad, adres, telefon ve elektronik posta. Lokasyon bilgisi. Kredi kartı ve banka kartı bilgileri.


  • Dakika Sorgulama Servisi Artık Ücretsiz!.
  • ttnet ebeveyn kontrolü kaldırma;
  • 20 yorum - “Avea Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?”.

Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler 6. Veriler ayrıca, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Temsilciler ve grup şirketleri tarafından yapılacak kampanyaların duyurulması, iletişimin sağlanması, Göndericiye çeşitli sadakat programları sunmak, pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak ve Gönderenin İlgili Mevzuat kapsamında gerekli onayları vermiş olması halinde Gönderene yönelik pazarlama iletişimlerinde bulunmak, kullanıcı deneyiminin hızlı ve kolay bir şekilde sağlanması amaçları ile de işlenebilecektir.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması için bilgi paylaşımının zorunlu olduğu iş ortakları, grup şirketleri, ilgili mal veya hizmetlerin sağlayıcıları ve fon aktarımı yapılan sair taraflar ile Gönderene ait kişisel veri ve işlem bilgilerini paylaşabilecektir. Gönderen bu kişilerle belirtilen amaçlarla bilgilerinin paylaşılmasına ve bilgilerinin bu kişilerce işlenmesine peşinen muvafakat eder.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Ödeme Hizmetinin sunulmasını temin amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileri yurtdışına aktarabilecek olup, Gönderen bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ayrıca, işbu Sözleşmeden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca da verileri saklama hakkına sahiptir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,.

Türk Telekom Faturasız Hatlar Kalan Sms ve Dakika Öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,.

Türk Telekom/Avea Fatura Detayı Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,.

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olacaktır. Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra odemehizmetleri turktelekom. İşbu Sözleşme Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile Temsilciler arasındaki temsilcilik ilişkisi devam ettiği sürece yürürlükte kalacak olup, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile Temsilciler arasındaki temsilcilik ilişkisi veya Gönderenin Temsilciler ile olan abonelik ilişkisi sona erdiği takdirde, Gönderene gerekli bildirim yapılmak suretiyle işbu Sözleşme kapsamında Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin verdiği hizmetler de sona erecektir.

İşbu Sözleşmenin bu nedenle sona ermesi halinde, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin fesih tarihine kadar Gönderene karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi haricinde bir sorumluluğu doğmayacaktır. Gönderenin işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Türk Telekom Ödeme Hizmetleri işbu Sözleşmeyi feshetme ve ihlal sebebiyle maruz kalabileceği her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir.

Gönderen, Sözleşmeyi Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'ne veya Temsilcilere 1 bir ay önceden yapacağı yazılı ihbarla sona erdirebilir.

Avea Numaraları Adına Ücret Kesmiş! - Şikayetvar

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, 2 iki ay öncesinden Gönderene yazılı olarak bildirmek kaydıyla, fesih tarihine kadar Gönderene karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi haricinde bir sorumluluk doğurmayacak şekilde, tazminatsız olarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Supernet 5G Sayfasına Git. Servisler Ana Sayfası 4.


  • Amp Sayfalarında “Gerekli Yapısal Veri Öğesinde Hata” Sorunu ve Çözümü.
  • Account Options.
  • Avea Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır? - yjudewazih.tk?

Bilgi ve Eğlence Servisleri Ana Sayfası. Kalan Kullanım Sorgulama Yurt Dışı. Modem Destek Frekans Değişimi. Aramayi Temizle Ara. Vodafone Bilinmeyen Numaralar Vodafone, Turkcell, Avea ve Türk Telekom numaralarından 'yi arayarak, 24 saat boyunca dilediğiniz Vodafone abonesinin cep telefonu numarasına ya da sizi arayan bir abonenin ad-soyad-şehir bilgilerine ulaşabilirsiniz.

avea mesaj ile sorgulama Avea mesaj ile sorgulama
avea mesaj ile sorgulama Avea mesaj ile sorgulama
avea mesaj ile sorgulama Avea mesaj ile sorgulama
avea mesaj ile sorgulama Avea mesaj ile sorgulama
avea mesaj ile sorgulama Avea mesaj ile sorgulama
avea mesaj ile sorgulama Avea mesaj ile sorgulama

Related avea mesaj ile sorgulamaCopyright 2019 - All Right Reserved